ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565

  • -

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม    

(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565

รายละเอียดขออนุมัติตัวเข้ารับการอบรมและหนังสือรับรองตนเองที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ตามมาตรฐานก่อนเข้ารับการอบรม

คำแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติ

หนังสือเรียนผุ้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด

รายชื่อผู้เข้าอบรมและรายชื่อสละสิทธิ์

หนังสือสำคัญรับวัคซีน

กำหนดการวันปฐมนิเทศ

ข้อมูลหอพัก

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility