สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (16 สัปดาห์)

  • -

สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (16 สัปดาห์)

สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่  10  พฤษภาคม 2564  –  3 กันยายน 2564 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายละเอียดเว็บไซต์ลงทะเบียน

Please follow and like us:

Accessibility