งานจุลชีววิทยา ย้ายไปให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชั้น 11 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Accessibility