รพ.ราชวิถี จัดอบรมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี”

  • -
website

รพ.ราชวิถี จัดอบรมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี” เพื่อให้บุคลากรตระหนักในหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ช่วยดูแลปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม และเพื่อเป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.มงคล สามารถ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 17 กันยายน 2563

website1615img_7701img_770210-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility