ประกาศย้ายหอผู้ป่วยพิเศษรวมอายุรกรรม และอายุรกรรมหญิง ชั้น 2,3 ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility