นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ นำทีมโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับเครือข่ายสำคัญ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

  • -
44920

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ นำทีมโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับเครือข่ายสำคัญ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

44919

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ นำทีมโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับเครือข่ายสำคัญ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งแระเทศไทย และเจ้าภาพร่วม โรงพยาบาลเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในเขตสุขภาพที่ 8

44916
ปัจจุบัน มีผู้ป่วยรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มขึ้น แต่อุปสรรคสำคัญ อยู่ที่การขาดแคลนอวัยวะที่จะทำการปลูกถ่่าย และจำนวนมากที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตาย ไม่ได้รับการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ
ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

44917 44921 44922

Please follow and like us:

Accessibility