โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งปิดบริการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู / ห้องตรวจจิตเวช และห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ เพื่อทำการขนย้ายอุปกรณ์ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility