ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและติดตามผลการดำเนินการนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

  • -
website

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและติดตามผลการดำเนินการนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม “การวิเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและติดตามผลการดำเนินการนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2” โดยเป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ นำเสนอปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบยาพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน ลดความแออัดและภาระงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล อีกทั้ง สนับสนุนการดำเนินกิจการร้านยาให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , ผู้บริหารและเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี , บุคลากรสาธารณสุข , นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 3 มกราคม 2563

untitled-1

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87

Please follow and like us:

Accessibility