ทนพญ.ประกายทิพย์ ทองคุ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • -
172333

ทนพญ.ประกายทิพย์ ทองคุ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

collage

ทนพญ.ประกายทิพย์ ทองคุ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Please follow and like us:

Accessibility