นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility