นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรค สำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ” ในวันที่๒๔-๒๖มิถุนายน๒๕๖๒

  • -
img_4233

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรค สำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ” ในวันที่๒๔-๒๖มิถุนายน๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  เป็นประธานเปิดงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”มาตรฐานการเตรียม
การผลิตอาหารบำบัดโรค สำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ”

ในวันที่  ๒๔ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาไท
ชั้น ๑๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี  คุณลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  กล่าวรายงาน

page1_ma

page2_ma

 

Please follow and like us:

Accessibility