โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9

  • -
img_9635

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9

untitled-1

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9” จัดโดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ทำงานในศูนย์โรคหัวใจ ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพอันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 40 คน รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ ณ ห้องเรียนศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility