เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายอภิชัย โภคาวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

Accessibility