โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • -
s__46973129

โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

untitled-1

ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัล “#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2561″ ของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้

๐ นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

๐ นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม

๐ นางสาวสุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

และผู้ที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ #ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่

๐ นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

๐ แพทย์หญิงฉันทิศา อารยางกูร

ในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 77 ปี
ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 11 มีนาคม 2562

** โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่านด้วยครับ

*** หมายเหตุ : นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับรางวัลแทน นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ เนื่องจากติดภารกิจ

Please follow and like us:

Accessibility