แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

บุคลากรทางการแพทย์ – Page 2 – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -
%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81

  • -

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 โรงพยาบาลราชวิถี

“รับสมัครหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2566 รอบที่ 1  โรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ประจำปีการฝึกอบรม 2566  รอบที่ 1

                   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่  E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com พร้อมส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

 

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทศมินทราธิราช ชั้น 13

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-206-2900 ต่อ  11320 มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

 

เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ประจำปีการฝึกอบรม 2566  รอบที่ 1 จนถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2565

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  ชั้น 13   อาคารทศมินทราธิราช

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร

แบบประเมิน

ใบสมัครแพทย์

หลักฐานประกอบการสมัคร

Please follow and like us:

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รับสมัครแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เปิดรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ประจําปีการศึกษา 2566
จํานวน 2 โควต้า
ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 ปี (60 เดือน)
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565
คุณสมบัติ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านกาปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วน
รวมทั้งได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 2 ปีแล้ว
(ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี)
หลักฐานประกอบการรับสมัคร :
1.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จํานวน 1 ฉบับ
3.สําเนาใบประกอบโรคศิลป์จํานวน 1 ฉบับ
4.สําเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จํานวน 1 ฉบับ
5.สําเนาผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
6.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
7.รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) จํานวน 1 รูป
8.หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด) จํานวน 1 ฉบับ
9.จดหมายแนะนําตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จํานวน 3 ฉบับ
** จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดีให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ
Recommendation Letter ในใบสมัครด้วย
10.ใบรับรองการสอบผ่านความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์จํานวน 1 ฉบับ
สาขาศัลยศาสตร์(ถ้ามี)
11.เอกสารรับรองการได้รับฉีดวัคซีน COVID-19 จํานวน 1 ฉบับ
12.เอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติเชื้อไวรัส COVID-19 จํานวน 1 ฉบับ

13.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนําคุณสมบัติตัวเอง บทความทางวิชาการ ฯลฯ (แนบเพิ่มเติมได้)
เกณฑ์การให้คะแนน
– บุคลิกภาพ
– ทัศนคติ
– การ Elective ดูงานอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์** (จําเป็น) **
– มีต้นสังกัด
– การสัมภาษณ์
14. สําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัด จํานวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณนันท์ลินีเพียรมานะ
โทร.0-2206-2902 ต่อ 50512 หรือ มือถือ 09-5846-1115
โทรสาร.0-2354-8108 ต่อ 50512
E-Mail: nunlinee.p@gmail.com
นํามาส่งด้วยตัวเองที่ หรือ ส่งไปรษณีย์
ที่อยู่สํานักงานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMS)
โรงพยาบาลราชวิถีเลขที่ 2 ถ.พญไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

ใบสมัครแพทย์

Please follow and like us:

  • -

  • -

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility