Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ ตั้งแต่บัดนี้
ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์กลับยัง E-mail : officegyn.ob@gmail.com แล้วปริ้นซ์เซ็นชื่อส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ

สนใจติดต่อ   คุณเรียม  จันทร์สง่า, คุณชนก  ธัญผล, คุณภูษิตา  นาขามป้อม
โทร 02-3548108 ต่อ  3210, 3226 มือถือ  087-3425182
Fax. 02-3548084
ในส่วนของ  จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ
ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)
ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ
เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์
2 กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 2
โรงพยาบาลราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาฯ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์

แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์

Please follow and like us:

Accessibility