Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (๑ เดือน) ปีพ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน)

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ประกาศ

Please follow and like us:

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ประจำปีการศึกษา  2564 รอบที่ 2

                   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่  E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

 

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-206-2900 ต่อ  11320 มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2564 รอบที่ 2 จนถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 13  โรงพยาบาลราชวิถี

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

Please follow and like us:

  • -

  • -
banner-uj7-3_th

วารสาร Unisearch Journal

banner-uj7-3_th

Unisearch Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษา ของอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานผ่านศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility