Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

 • -

 • -
dsc_2215

คุณมณิสุดา เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน)

dsc_2218

คุณมณิสุดา  เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เมื่อวันทีึ่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ

Please follow and like us:

 • -
28078

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)

page

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)วันที่ 9-20 กรกฏาคม2561โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

Please follow and like us:

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 10 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 19 กันยายน 2561 

***หากผ่านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ และผ่านการอบรมดูงานระยะสั้น (Elective) กับหน่วยงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 ถึงวันที่ 10 ก.ย.61) จะมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มขึ้น

 ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   1   (ฉบับ)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน   1   (ฉบับ)
 3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์  จำนวน   1   (ฉบับ)
 4. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  จำนวน   1   (ฉบับ)
 5. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน   1   (ฉบับ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1   (ฉบับ)
 7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 – 2 นิ้ว) จำนวน   1   (รูป)
 8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน   1   (ฉบับ)
 9. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter)
  จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน   2   (ฉบับ)
  (ให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ recommendation letter ในใบสมัครด้วย)
 10. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง บทความทางวิชาการ ฯลฯ (แนบเพิ่มเติมได้)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0-2206-2902 คุณปรียาภรณ์ (คุณเปีย) / ส่งใบสมัครมาที่
สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
หรือ  ส่งแฟกซ์เอกสารการสมัคร มาที่เบอร์โทร 0-2354-8080

Please follow and like us:

 • -
img_4548

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

pageนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยมีสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยใน CKD clinicและPalliative care จากเขตสุขภาพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility