•  ติดต่อด้านการลงทะเบียน 02-3548108 ต่อ ศูนย์คอมฯ
  •  ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 02-575-5599 ต่อ แผนกสำรองห้องพัก 1112 – 1114 แฟกซ์ 02-575-5655 E-mail: reservation@miraclegrandhotel.com
  •  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม erforum5th@gmail.com